Smoked Salmon & potato cakes

Entree: $22.9Main: $28.9